Meijers Assuradeuren assuradeuren

Voorwaarden

Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

In deze dienstenwijzer geven wij daarom de belangrijkste informatie over onze onderneming. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

Meijers Assuradeuren B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 935
1181 LD Amstelveen
Postbus 707
1180 AS AMSTELVEEN
tel: 020 – 642 0524 fax: 020 – 642 0716
e-mail: info@meijersassuradeuren.nl
Inschrijving WFT register nr 12011032
Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam nr 34143859
Inschrijving KiFiD nr 300007331

Wie wij zijn
Meijers Assuradeuren is gevolmachtigd agent van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor hebben we de bevoegdheid gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Wij behandelen, accepteren en verwerken aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar. 

Ons kantoor is opgericht in 2012 en is actief in Nederland.

ASR Nederland nv heeft een minderheidsbelang in Meijers Assuradeuren bv.

Van welke verzekeraars hebben wij een volmacht
Meijers treedt op als gevolmachtigde van:

Achmea Schadeverzekeringen N.V., ARAG SE Nederland, AIG Europe Limited, Allianz Benelux N.V., MS Amlin Insurance SE, ASR Schadeverzekering N.V., Baloise Belgium N.V., Corins BV, DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., DUPI Marine Insurance, Elips Life A.G., Fatum General Insurance N.V., Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V., HDI Global SE, the Netherlands, Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Navigators Underwriting Limited, Vivat Schadeverzekeringen N.V., Samenwerking Glasverzekering N.V., Zürich Benelux.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die een eigen kwaliteitsnorm hanteert. Tevens voldoet Meijers als gevolmachtigd agent aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld.

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen een vergoeding van de verzekeraar. 

Bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Meijers Assuradeuren B.V. Postbus 707 1180 AS AMSTELVEEN
Telefoon: +31 (20) 642 05 24 Fax: +31 (20) 642 07 16
e-mail: info@meijersassuradeuren.nl

Wij zijn op werkdagen geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.

Bij spoed kunt u ons bereiken via telefoonnummer: +31 (6) 41392421.

Onze kwaliteit
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ons kantoor een volmacht vergunning heeft verleend op het gebied van schadeverzekeringen.

Ons kantoor is ingeschreven in het WFT-register onder nummer: 12011032. Registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM (http://www.afm.nl/).
Ons kantoor is onder andere aangesloten bij de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven). Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die van haar leden wordt geëist.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure het oordeel van de directie voor u niet bevredigend is en indien u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kunt u  - binnen drie maanden na de datum waarop de directie dit standpunt heeft ingenomen - met uw klacht terecht bij:

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257,
2509 AG Den Haag,
tel. 0900 – FKLACHT (0900 – 3552248),
e-mail: info@kifid.nl;
www.kifid.nl.

Het KiFiD is een onafhankelijke geschilleninstantie voor de verzekeringsbranche. Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten verwijzen wij naar (de website van) het KiFiD.

Als u van de hiervoor genoemde klachtbehandelingsprocedures geen gebruik wilt maken of indien de klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan voor u niet bevredigend is, kunt u het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies.

Zowel zakelijke als particuliere relaties kunnen zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.